Latest Stories

Maker Hall of Fame

Vikash Shankar
Vikash Shankar

Audio Effects

Nikhil Bhagia
Nikhil Bhagia

Audio Effects

Sourabh Bodas
Sourabh Bodas

Echo

Arka Chakraborty
Arka Chakraborty

Data Manager

Akash Gupta
Akash Gupta

Data Manager

Vikas Khedkar
Vikas Khedkar

Enhance